پرداختی‌ها

برای رعایت حریم خصوصی کاربران اطلاعات آنها نمایش داده نشده.

لیست زیر فقط شامل کاربرانی است که حداقل یک بار درآمد خود برداشت کرده اند.


پنهان شده
+2,000 ویدیو
+1,000,000 بازدید

18,515,238 ریال

پنهان شده
+6,000 ویدیو
+1,500,000 بازدید

13,113,160 ریال

پنهان شده
+3,000 ویدیو
+900,000 بازدید

10,758,130 ریال

پنهان شده
+2,000 ویدیو
+500,000 بازدید

7,459,148 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+400,000 بازدید

5,687,336 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+300,000 بازدید

5,169,697 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+400,000 بازدید

4,683,815 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+300,000 بازدید

4,163,977 ریال

پنهان شده
<50 ویدیو
+4,000 بازدید

3,618,050 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+300,000 بازدید

3,217,978 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+200,000 بازدید

3,023,895 ریال

پنهان شده
+100 ویدیو
+100,000 بازدید

2,202,286 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+200,000 بازدید

2,112,809 ریال

پنهان شده
+100 ویدیو
+200,000 بازدید

1,775,356 ریال

پنهان شده
+4,000 ویدیو
+200,000 بازدید

1,739,515 ریال

پنهان شده
+100 ویدیو
+100,000 بازدید

1,282,174 ریال

پنهان شده
+100 ویدیو
+90,000 بازدید

1,213,252 ریال

پنهان شده
<50 ویدیو
+30,000 بازدید

1,117,973 ریال