پرداختی‌ها

برای رعایت حریم خصوصی کاربران اطلاعات آنها نمایش داده نشده.

لیست زیر فقط شامل کاربرانی است که حداقل یک بار درآمد خود برداشت کرده اند.


پنهان شده
+9,000 ویدیو
+4,500,000 بازدید

28,077,544 ریال

پنهان شده
+3,000 ویدیو
+1,000,000 بازدید

20,572,470 ریال

پنهان شده
+4,000 ویدیو
+1,500,000 بازدید

13,776,163 ریال

پنهان شده
+2,000 ویدیو
+700,000 بازدید

8,342,918 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+600,000 بازدید

7,363,717 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+500,000 بازدید

7,119,535 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+400,000 بازدید

5,964,512 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+500,000 بازدید

4,837,230 ریال

پنهان شده
<50 ویدیو
+4,000 بازدید

3,618,050 ریال

پنهان شده
+2,000 ویدیو
+500,000 بازدید

3,407,441 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+400,000 بازدید

3,379,634 ریال

پنهان شده
+100 ویدیو
+300,000 بازدید

3,269,911 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+300,000 بازدید

3,217,978 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+300,000 بازدید

3,023,895 ریال

پنهان شده
+6,000 ویدیو
+500,000 بازدید

2,559,031 ریال

پنهان شده
+100 ویدیو
+100,000 بازدید

2,202,286 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+100,000 بازدید

1,961,667 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+200,000 بازدید

1,315,283 ریال