دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
8 ماه پیش آموزشی

تعداد، شمارش و اندازه در زبان چینی

آموزش تعداد، شمارش، سنجش و اندازه در زبان چینی
Measure Words in Mandarin Chinese

لیست پخش «آموزش زبان چینی»

9 آموزش عبارات مهم  چینی
0:05:46
0
HD
22 آموزش افعال چینی
0:21:55
1
23 آموزش زبان چینی- 1
0:03:51
1